Najczęściej zadawane pytania


Zawarcie polisy

W celu zawarcia polisy należy wypełnić wniosek i przesłać na adres mailowy: projektant@rozek.pl

Polisę otrzymasz w przeciągu dwóch dni roboczych na adres mailowy podany w polisie oraz drogą pocztową.

Składkę należy wpłacić na konto wskazane w polisie w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy (termin płatności składki jest podany w polisie).

Działalność projektowa

Nie, Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie przewidują wymogu zawarcia umowy z Inwestorem w formie pisemnej.

Proces likwidacji szkody będzie koordynowany przez Rożek Brokers Group. Likwidację szkód będzie prowadził wyznaczony w tym celu rzeczoznawca i likwidator z ramienia HESTII. W celu zgłoszenia szkody należy wypełnić formularz lub przesłać informacje na maila projektant@rozek.pl

Tak, do ubezpieczenia mogą przystąpić wszystkie osoby zajmujące się projektowaniem wnętrz bez względu na posiadane wykształcenie.

Tak, do ubezpieczenia mogą przystąpić projektanci wnętrz mimo nie prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie, przystąpić do ubezpieczenia OC może każdy projektant bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

Istnieje możliwość przygotowania indywidualnego ubezpieczenia OC zawodowej przez Rożek Brokers Group. W tym celu należy skontaktować się z Rożek Brokers Group pod numerem 519 688 353 bądź adresem e-mailowym projektant@rozek.pl

Rozwijaj swój biznes w profesjonalny sposób - legitymując się dedykowanym ubezpieczeniem.

Ubezpiecz się